STANDART SATIŞ ŞARTLARI VE KOŞULLARI


1. YORUM

Bu Şartlarda:

"Siz" Sözleşme uyarınca Malları satın alan kişi, şirket, varlık veya firma anlamına gelmektedir

"BUFFALO", "Biz" veya "Bize" kayıtlı adresi Saturnusstraat 17, 2132 HB, Hoofddorp, The Netherlands. olan Buffalo EU B.V. (şirket numarası 34299135) anlamına gelmektedir.

"Şartlar" bu belgede belirtilen standart satış şartları ve koşulları anlamına gelmektedir.

"Sözleşme" BUFFALO tarafından Size gönderilen sipariş onayıyla teyit edilen, Malların satılmasına ve satın alınmasına ilişkin sözleşme anlamına gelmektedir

"Mallar", Sözleşme uyarınca BUFFALO'nun tedarik edeceği mallar (malların veya malların herhangi bir parçasının kurulumu dahil) anlamına gelmektedir

"İş Günü" cumartesi, pazar günleri ve Hollanda resmi tatiller dışında haftanın her günü saat 09:00 ila 17:00 arasındaki zaman anlamına gelmektedir

"Yazılı" faks ile ve elektronik olarak gönderilen verileri içermektedir.


2. SATIŞ

2.1 Size Malları sadece bu Şartlara konu olan sipariş teyidimizle kabul edilen yazılı satın alma emri uyarınca satacağız.

2.2 Malların miktarı, bizim gönderdiğimiz talimat onayında belirtildiği gibi olacaktır.

2.2.1 sipariş teyidi, sipariş teyidinin gönderildiği zaman mevcut olan Malların miktarını belirtecektir;

2.2.2 sipariş teyidi, her türlü Mal bakiyesinin sonraki bir tarihte ve mevcudiyet durumuna göre takip edeceğini ve fiyatlandırmada meydana gelen her türlü değişikliğin sonradan yapılan sipariş doğrulamasıyla teyit edileceğini onaylayacaktır;

2.2.3 bu tür durumlarda, siparişi tamamen iptal edebilir veya o tarihe kadar Malların size gönderilmemiş olması şartıyla, orijinal sipariş teyidini aldıktan sonra beş iş günü içerisinde yazılı olarak Bize bildirimde bulunmak suretiyle Mal bakiyesiyle ilgili siparişi iptal edebilirsiniz.

2.3 Bu Şartlar, diğer tüm şartlar ve koşullar çıkarıldığında Anlaşmayı yönetecektir.

2.4 Bu Şartlarda meydana gelen her türlü değişiklik konusunda, Sizinle Bizim aramızda Yazılı anlaşmaya varılmalıdır. Anlaşmamız, Direktörlerimizden veya Finansal Kontrolörlerimizden biri tarafından imzalanmalıdır

2.5 Mallarla ilgili olarak, temsilcilerimizin herhangi biri tarafından verilen tavsiye veya öneriler, Bizim tarafımızdan Yazılı olarak teyit edilmediği takdirde, bizim için bağlayıcı olmayacaktır.

3. SİPARİŞLER VE FİYATLAR

3.1 Bir fiyatı kabul ederek veya Mallar için sipariş vererek, Mallarla ilgili her türlü bilgi ve özelliğin ve Bizim tarafımızdan üretilen her türlü malzemenin sadece yaklaşık olduğunu kabul ediyorsunuz.

3.2 Tarafımızdan düzenlenen herhangi bir belgede mevcut olan her türlü hata veya eksik, Bizim hiçbir yükümlülüğümüz olmadan düzeltilebilir.

3.3 Vereceğiniz her türlü sipariş, sadece sipariş teyidimizle kabul edildikten sonra Sözleşmeye yol açacaktır.

3.4 Sizin tarafınızdan verilen her türlü sipariş kesin olmalı ve Sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için Bize zaman tanımalıdır.

3.5 Malların kalitesini veya performansını maddi olarak etkilemeksizin, Mevzuat veya Avrupa Birliği gerekliliklerine veya istediğiniz Malların tedarik edileceği yerin gerekliliklerine uyum sağlamak için Malların özelliklerinde her türlü değişikliği yapabiliriz.


4. FİYAT

4.1 Malların fiyatı, yazılı siparişinizi kabul eden veya yukarıdaki madde 2.2.2'de olduğu gibi, sonraki sipariş teyidinin tarihinden sonraki sipariş teyidinde belirtildiği gibi olmalıdır.

4.2 Teslimattan önceki herhangi bir tarihte size bildirimde bulunarak, kontrolümüz dışındaki herhangi bir nedenden ötürü, Malların tedarik fiyatında meydana gelen her türlü artışı yansıtmak üzere Malların fiyatını artırabiliriz.

4.3 Aksi şekilde anlaşmaya varılmadığı takdirde, Malların fiyatı veya sipariş 5.000 ABD Dolarını aşarsa, teslimat dahildir ve buna göre, tüm fiyatlar, BUFFALO'nun fabrika teslim fiyatıdır. Taşıma, paketleme ve sigortalama için makul ücretlerimizi ödemeyi kabul ediyorsunuz. (Aksi şekilde yazılı anlaşmaya varılmadıysa).

4.4 Malların fiyatına yerel satış vergileri dahil değildir.

4.5 Taraflarca açık bir şekilde, Yazılı olarak anlaşmaya varılmadığı takdirde, Sözleşmeye hiçbir fiyat koruma şeması uygulanmaz.


5. ÖDEME ŞARTLARI

5.1 Malları gönderdikten sonra, Sözleşme uyarınca vadesi gelen tüm tutarlar için size fatura keseceğiz.

5.2 Faturalarımızı banka yoluyla eksiksiz bir şekilde, faturanın üzerinde belirtilen para biriminden, hiçbir indirim yapmadan veya mahsup etmeden, fatura tarihinden sonra 30 gün içinde veya Yazılı olarak bizimle anlaşmaya vardığınız başka bir şekilde ödeyeceksiniz. Banka transferiyle ilişkili tüm masraflar, Sizin tarafınızdan ödenecektir. Ödeme zamanı, Sözleşmenin özüdür.

5.3 Zamanında ödeme yapmazsanız, şunları yapabiliriz (teslimat gerçekleşmeyebilir ve Malların sahipliği hakkı da size geçirilmeyebilir):

5.3.1 Vadesi gelmiş olan borcunuzu ödemenizi sağlamak için Sizi dava edebiliriz;

5.3.2 Sözleşmeyi feshedebiliriz;

5.3.3 Tüm tutarlar eksiksiz bir şekilde ödeninceye kadar size yapılacak olan tüm teslimatları askıya alabiliriz;

5.3.4 Ödenmemiş tutar üzerinden yıllık yüzde 12 (on iki) oranında faiz alabiliriz (hem mahkeme kararı öncesinde hem de sonrasında); ve

5.3.5 Size Yazılı bildirimde bulunarak, Sizinle BUFFALO arasındaki diğer tüm iletişimi iptal edebiliriz.


6. TESLİMAT

6.1 Teslimatın yeri ve zamanı, Sizin istediğiniz şekilde veya yazılı olarak üzerinde anlaşılan başka bir şekilde gerçekleştirilecektir. Teslimata ilişkin herhangi bir yer belirtilmezse, teslimat Malları fabrikamızdan alacak olan Size veya Vekillerinize yapılmalıdır. Teslimatın fabrikamız dışında başka bir yerde olması halinde, Mal Satışı Kanunu 1979'da Bölüm 32(2) uyarınca teslimata ilişkin hiçbir yükümlülüğümüz yoktur.

6.2 Teslimata ilişkin tarihler yaklaşık tarihlerdir ve teslimatla ilgili gecikmelerin sonuçlarından ötürü sorumlu olmayacağız. Teslimat süresi çok önemli olmamalıdır. Size 2 İş Günü bildirim süresi verdiğimizde, Mallar tarafımızdan erken bir tarihte teslim edilebilir.

6.3 Noksan teslimat olması durumunda:

6.3.1 Teslimat tarihinden itibaren 2 İş Günü içerisinde Bize Yazılı bildirimde bulunmalısınız. Bulunmazsanız, eksik teslimat nedeniyle maruz kaldığınız hasar veya kayıptan ötürü sorumluluk kabul etmeyiz;

6.3.2 tüm Mallar ve paketler size talimatımız uyarınca teslim edilmeli ve yazılı talimatlarımıza uygun olarak ele alınmalıdır;

6.4 Her durumda sorumluluğumuz teslim edilmeyen Malların ücretiyle sınırlıdır.


7. STOK

7.1 Taraflarca açık bir şekilde, Yazılı olarak anlaşmaya varılmadığı takdirde, Sözleşmeye hiçbir stok rotasyon şeması uygulanmaz.


8. RİSK

8.1 Malların zarar görmesi veya kaybolması riski size aittir

8.1.1 Malların gönderildiği adresinize CIF tesliminden sonra.</ br>

8.1.2


9. SAHİPLİK HAKKININ KORUNMASI

9.1 Tarafımıza ödemeniz gereken, vadesi gelmiş olan tüm tutarlar Sizin tarafınızdan Bize ödenene kadar, Malların Sahiplik hakkı bizde kalacaktır. BUFFALO ile Sizin aranızdaki herhangi bir cari hesaba ilişkin borçsuzluk sıfıra indirilirse, hala Size bulunan her türlü Mala ilişkin sahiplik hakkı, Sizin tarafınızdan ödemede sonradan meydana gelen her türlü gecikme giderilene kadar sahiplik hakkı geçmez.

9.2 Sahiplik hakkı Size geçene kadar, Malları kendi mallarınızdan veya üçüncü kişilerin mallarından ayrı tutacak, düzgün bir şekilde depolayacak, koruyacak, sigortalayacak ve Bizim malımız olduklarını belirteceksiniz.

9.3 Başka Mallar için eksiksiz ödeme yapana kadar Mallar yok edilirse, Mallarla ilgili her türlü sigorta talebinden gelen ücreti Bizim yeddi-eminimiz olarak tutacak ve ücretin tamamını en kısa sürede Bize ödeyeceksiniz.

9.4 Malları Bizim adımıza, vekilimiz olarak, makul ticari şartlarda satabilirsiniz ve satış gelirleriyle ilgili olarak Bize karşı sorumlu olacaksınız. Sizinle her türlü alt alıcı arasında olduğu gibi, yönetici görevi göreceksiniz.

9.5 BUFFALO'nun emanetçi vekili olarak, BUFFALO lehine yatırılan paraları içerdiği açıkça ifade edilen bir banka hesabına, Malların fatura değerine eşdeğer her türlü alt satış gelirini ödeyeceksiniz.

9.6 Talep üzerine, bizlere her türlü alt satışla ilgili ayrıntıları bildirecek ve alt alıcıya karşı sahip olduğunuz her türlü iddia veya nedeni BUFFALO'ya devredeceksiniz.

9.7 Mallar herhangi bir ürün veya malzemeyle karışırsa, ortaya çıkan ürün ("Ürün") üzerinde hiçbir çıkarınız olmamalıdır. BUFFALO, Ürünün sahibi olmalıdır veya (üçüncü bir kişinin kattığı ürünlerin veya malzemelerin olması durumunda), söz konusu tarafların ürüne olan katkıları kadarına oranla BUFFALO üçüncü kişilerle Ürünün ortak sahibi olmalıdır. Ürüne Mallarmış gibi davranmalısınız.

9.8 Malların mülkiyeti size geçene kadar, Malları Bize teslim etmenizi isteyebiliriz ve hemen bunu yapmazsanız, makul bir şekilde Malların depolandığı düşünülen her türlü tesise girebilir ve Malları geri alabiliriz.

9.9 Malları kurtarırsak, Malları yeniden satabiliriz. Malların satışından elde edilen gelir, Sizin Bize ödemeniz gereken tutardan fazlaysa, bakiyeyi Malların mülkiyetini alma ve satma masraflarını ödemek için kullanabiliriz. Perakende satışta, satış gelirleri Bize ödeyeceğiniz tutardan azsa, Sizden eksik kalan tutarı tamamlamanızı isteyebiliriz.

9.10 Mülkiyeti Bize ait olan hiçbir Malı veya Mallara ilişkin hiçbir faturayı devretmeyecek, ayırmayacak veya ücretlendirmeyeceksiniz. Aksi halde, Bize olan borcunuzun tamamının vadesi gelir ve biran evvel ödenmesi gerekir.

9.11 Bu madde 9'u geçerli kılmak dışında başka hiçbir amaç için vekilimiz olarak kabul edilmezsiniz.


10. FİKRİ MÜLKİYET

10.1 BUFFALO tarafından, Sözleşme süresinde yaratılmış olan tüm fikri mülkiyet hakları ve diğer mülkiyet hakları (telif hakkı ve ticaret markası dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ve tüm teknik, işletme veya benzeri bilgiler (her türlü tasarım, belgeler ve Mallara ilişkin diğer malzemeler dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla), sadece Bizim mülkiyetimizdedir ve böyle kalacaktır.

10.2 Malların (veya kullanımlarının veya perakende satışlarının) başka birine ait fikri mülkiyet haklarına tecavüz ettiğine dair bir iddia size karşı ileri sürülürse, aşağıdaki şartları yerine getirdiğiniz takdirde, iddia ile ilgili olarak maruz kaldığınız tüm zararı ve kaybı size telafi edeceğiz:

 

10.2.1 İddiayla ilgili olarak Bize hemen bilgi verirseniz; 10.2.2 Her türlü yasal işlem veya müzakere ile ilgili olarak tüm kontrolü bize bırakırsanız; 10.2.3 Her türlü yasal işlem veya müzakere konusunda her türlü makul yardımı bize sağlarsanız; 10.2.4 Yazılı olarak Bizden izin almadan, herhangi bir yasal işlemde anlaşmaya varmaz veya herhangi bir iddiayı kabul etmez veya ödemezseniz; 10.2.5 Tecavüzle ilgili olarak sahip olabileceğiniz her türlü sigorta poliçesinin geçerliliğini etkileyebilecek hiçbir şey yapmazsanız ve bu telafi, herhangi bir sigorta poliçesi uyarınca almış olduğunuz tutarlar kadarıyla geçerli değildir (bunlar için elinizden geleni yapacaksınız); 10.2.6 Bu tür iddialarla ilgili olarak başka bir tarafça lehinize ödenmesi gereken her türlü zarar ve masrafla ilgili olarak (eğer varsa) bize hesap vereceksiniz; 10.2.7 İddia sonucunda kaybını hafifletmek veya azaltmak için makul bir şekilde gerekli göreceğimiz her türlü adımı atacaksınız; ve 10.2.8 bu telafi, BUFFALO tarafından sizin parçalarınızın, tasarımlarınızın, özelliklerinizin veya belli talimatlarınızın kullanımından veya benimsenmesinden kaynaklanan tecavüzleri kapsamaz ve Malların tasarımından, imalatından, kullanımından veya tedarikinden kaynaklanan her türlü fikri mülkiyete tecavüze ilişkin her türlü iddia ile ilgili olarak Bizim maruz kaldığımız her türlü kayıp veya zararı Bizim için telafi edeceksiniz.h proceedings.

 12. GARANTİ VE SORUMLULUK

12.1 Bu madde 12'ün hiçbir hükmü, Bizim ihmalimiz nedeniyle ortaya çıkan ölümlerden veya kişisel yaralanmalardan doğan sorumluluğumuzu hariç tutmaz.

12.2 BUFFALO, sarf malzemeler ve yazılım hariç tüm Malların (Malların veya paketlerinin veya belgelerinin üzerinde aksi belirtilmediği sürece), Malların dahil edildiği ürünün faydalı ömrü süresince her türlü maddi hasardan arınmış olacağını garanti etmektedir ve bu sürenin de Malların dahil edildiği ürünün imalatçısı tarafından düzenlenen şartlara katı bir şekilde uyularak ve Mallarla birlikte tedarik edilen her türlü belgeye uygun bir şekilde Malların kullanılması halinde, teslimattan itibaren en az 12 ay olması beklenmektedir. Ürünlerin ve olası faydalı ömürlerinin ayrıntıları BUFFALO'dan edinilebilir.

12.3 bize hemen ve her halükarda, zararın tespit edildiği tarih itibariyle en geç 30 gün içerinde bildireceksiniz.

12.4 Madde 12.3 uyarınca bir bildirim aldığımızda, Kendi takdirimize bağlı olarak şunları yapabiliriz:

12.4.1 Malları onarabiliriz;

12.4.2 zarar görmüş olan Malların tamamını veya bir bölümünü değiştirebiliriz; veya geri iade edebiliriz.

12.4.3 Madde 12.3 uyarınca bildirimi aldığımız tarihte geçerli olan fiyata göre, hasarlı Ürünlerin ücretini geri iade edebiliriz. Hasarlı Malların maliyeti, orijinal satış fiyatından veya söz konusu bildirimin Bizim tarafımızdan alındığı tarihte değiştirilen Ürünlerin satın alım fiyatından daha az olmalıdır.

12.5 Madde 12.2'de yer alan garanti, hasarlı Ürünlerle ilgili Sorumluluğumuz kadardır.

12.6 Bu Şartlarda açıkça belirtilmediği durumlarda, ima edilen tüm garantiler veya şartlar, kanunların izin verdiği kadarıyla tamamen hariç tutulmuştur ve ima edilen garantilerin veya şartların ihlal edilmesinden veya kanunların çalışması uyarınca Bize uygulanan her türlü diğer sorumluluğun ihlalinden doğan her türlü kayıpla ilgili olarak Size karşı sorumlu olmayacağız.

12.7 Sözleşmenin veya ima edilen herhangi bir garantinin, şartın veya başka bir koşulun, her türlü temsilin veya kanunlar gereğince Bize verilen her türlü sorumluluğun ihlalinden doğabilecek olan, aşağıda belirtilen kayıpların herhangi birinden ötürü biz sorumlu olmayacağız:

12.7.1 verilerin veya her türlü hazırlanmasının her türlü kaybından veya yol edilmesinden;

12.7.2 beklenen karlara veya beklenen gelecek işlere ilişkin her türlü kayıptan;

12.7.3 itibarın veya iyi niyetin zarar görmesinden;

12.7.4 Sizin tarafınızdan herhangi bir üçüncü kişiye ödenecek olan her türlü zararın maliyetinden veya masrafından;

12.7.5 Her türlü sipariş veya sözleşme kaybından; veya

12.7.6 Sonuç olarak ortaya çıkan her türlü kayıptan.

12.8 Bu Şartlarda aksi belirtilmediği sürece ve madde 12.3 uyarınca, bu Anlaşmanın her türlü açık veya ima edilen koşullarının ihlaliyle ilgili olarak BUFFALO'nun sorumluluğu, Mallardaki her türlü hasarın veya ihlal teşkil edilen diğer konuların giderilmesine ilişkin makul masraflarla sınırlı olmalıdır ve hiçbir koşulda, Sorumluluğumuz Sizin tarafınızdan bu Sözleşme uyarınca Bize ödenen toplam miktarı aşmamalıdır.

12.9 Bu madde 12'ün hükümlerine rağmen, Bize sorumluluk verilirse, hiçbir şekilde Size karşı olan sorumluluğumuz Sözleşmenin her türlü açık veya ima edilen koşullarının ihlali veya Sözleşmeden doğan veya bununla ilgili olarak kanunlar gereği bize yüklenen diğer her türlü sorumluluk, 2.000.000 (iki milyon sterlin) aşmayacaktır. Bu Madde 13'ün diğer hükümlerinin herhangi birine halel getirmeksizin, Makul kontrolümüz dışında bir nedenden veya şartlardan ötürü gelişen gecikme veya başarısızla ilgili olarak, Sözleşme uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmekteki gecikmeler olması durumunda veya yerine getiremememiz durumunda Sözleşme koşullarını ihlal etmiş olmayacağız.


13. TAZMİNAT

13.1 Aşağıdaki nedenlerden ötürü, üçüncü kişiler tarafından bize karşı öne sürülen her türlü iddia sonucunda Bizim katlandığımız her türlü kayba veya zarara karşı Bizi tazmin etmelisiniz:

13.1.1 Malların veya kullanımlarının neden olduğu her türlü kayıp, yaralanma veya hasar;

13.1.2 bu Maddenin Bizim Kendi ihmalimize karşı zararımızı tazmin etmenizi gerektirmemesi şartıyla, bu Sözleşmeyle herhangi bir şekilde alakalı olan her türlü zarar, yaralanma veya hasar.


14. İHRACAT KOŞULLARI

14.1 Bu Şartlarda 'Incoterms', Sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan Uluslararası Ticaret Odası'nın ticaret koşullarının yorumlanmasına ilişkin uluslararası kurallar anlamına gelmektedir. Bağlam aksini gerektirmediği takdirde, Incoterms'te tanımlanan her türlü ifade, bu Koşullardakiyle aynı anlama sahip olmalıdır, ancak Incoterms ile bu Koşullar arasında herhangi bir uyuşmazlık olması halinde, bu Koşullar üstündür.

14.2 Malların ihracat için İngiltere'den temin edildiği yerlerde, bu madde 14'in hükümleri bu Koşulların herhangi başka bir hükmüyle tutarsızsa, bu madde 14'in hükümleri geçerlidir.

14.3 Varılacak ülkede Malların ithal edilmesine ilişkin her türlü mevzuata veya yönetmeliğe uymaktan ve her türlü gümrük vergisinin ödenmesinden siz sorumlusunuz.

14.4 Doğrudan veya dolaylı olarak

14.4.1 geçerli olduğu yerlerde, Malları veya Malları içeren her türlü ürünü, önceden İngiltere Hükümeti'nden ve/veya Amerika Birleşik Devletleri'nin İhracat İdaresi'nden ("OEA") ihracat veya yeniden ihracat lisansı almadan ihraç edemezsiniz;

14.4.2 İngiltere Hükümeti'nin ve/veya OEA'nın ihracat yönetmeliklerine uymalısınız.

 

14.5 Yazılı olarak aksi yönde anlaşmaya varılmadığı takdirde, 5.000 ABD Doları'nın üzerindeki siparişlerde Mallar CIF olarak teslim edilmelidir.


15. FESİH

15.1 Aşağıdakileri yapmanız halinde, taraflar arasındaki Sözleşmeyi veya başka herhangi bir sözleşmeyi feshedebilir ve gelecekteki teslimatları (bu Sözleşme veya başka herhangi bir sözleşme uyarınca) iptal edebilir veya askıya alabiliriz:

15.1.1 bu Koşulları veya taraflar arasındaki herhangi başka bir sözleşmeyi ihlal ederseniz; veya

15.1.2 onunla ilgili olarak yapılmak üzere tasfiyesi veya idaresi için sunulan bir dilekçeniz varsa; ona veya varlıklarından herhangi birine karşı doğrultulmuş bir alıcısı veya idari alıcısı varsa; kendi kendini tasfiye etmeye karar verirse (ödeme gücü olan bir yeniden organizasyon dışında); kendisine veya ortaklarından herhangi birine karşı yapılmış bir iflas emri varsa; alacaklarıyla bir oluşuma veya gönüllü anlaşmaya girerse veya girmeyi teklif ederse.

15.2 Fesih üzerine, sözleşme uyarınca Mallarla ilgili olarak doğan her türlü maliyeti, masrafı (doğan yasal ücretler ve diğer ücretler dahil), borcu, ücreti ve diğer ücretleri bize ödeyeceksiniz.

15.3 Fesih, her iki tarafın da Sözleşme uyarınca birikmiş olan haklarını etkilemez.


16. MALLARIN TOPLATILMASI VE KULLANIMI

16.1 BUFFALO, Size önceden yazılı bildirimde bulunmadan veya sorumluluk vermeden, Bizim tarafımızdan üretilen veya genellikle tedarik edilen her türlü malın satışını veya dağıtımını geri çekebilir.

16.2 Size Malların tasarlanmış olduğu kullanımla ilgili ve Malların güvenli olmasını sağlamak için diğer her türlü şartla ilgili bilgi verirsek, Malları bu doğrultuda kullanacaksınız.


17. GENEL

17.1 Bu Şartlar uyarınca gerekli olan her türlü bildirim Yazılı olarak kayıtlı adresindeki veya asıl iş adresindeki veya bildirimi yapan tarafa bildirimi alan tarafça bildirilen herhangi başka bir adresteki diğer tarafa hitap etmelidir. Aşağıdaki durumlarda, her türlü bildirim tebliğ edilmiş kabul edilmelidir:

17.1.1 Gönderilmesinden sonraki ikinci İş Gününde verildiği tarafa, ücreti önceden ödenmiş birinci sınıf postayla gönderilmişse; veya

17.1.2 alıcının e-posta adresine, gönderenin yazdırdığı alındıda verilen tarih ve saatte e-posta yoluyla gönderilmişse.

 

17.1.3 Faks ile gönderilmişse, faksın gönderildiği aynı gün ücreti önceden ödenmiş postayla onay kopyasının da gönderilmesi koşuluyla.

 

17.2 Bu Şartların herhangi biri herhangi bir yetkili makam tarafından kanuna aykırı, geçersiz veya kısmen veya tamamen uygulanamaz bulunursa, bu Şartların diğer hükümlerinin ve söz konusu hükmün geri kalanının geçerliliği bundan etkilenmez ve kanunların izin verdiği ölçüde tümüyle geçerli ve uygulanabilir olmaya devam edecektir.

17.3 Sözleşme ve bu Şartlar İngiltere kanunlarına göredir ve taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık çıkması halinde, taraflar sadece İngiltere Mahkemelerinin yetki bölgesine başvuracaktır.

17.4 Yazılı olarak önceden Bizden izin almaksızın, Sözleşmeden doğan yükümlülüklerinizi transfer edemez, devredemez veya alt sözleşmeyle aktaramazsınız.

17.5 Bu Şartların herhangi bir zamanda uygulanmasında Bizim başarısız olmamız veya ihmalkar davranmamız, haklarımızdan feragat ettiğimizi göstermez ve bu Şartların tümünün veya herhangi bir bölümünün geçerliliğini etkilemez veya sonradan eyleme geçme hakkımıza halel getirmez.